اخبار 1397/02/02 آخرین به روز رسانی
2766
2765
2764
2763
2762
2761
2760
RSS
471522
Skip Navigation Links   
آياتاريخ صدور ابلاغ بازنشستگي مي تواند مؤخربرتاريخ بازنشستگي باشد؟
پاسخ : بـاتوجه به ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 102 قانون استخدام كشوري كه مقرر مي گردد ابلاغ بازنشستگي بايستي قبل ازتاريخ اجراي حكم صادر وبه مستخدم ابلاغ گردد لذا تاريخ صدور ابلاغ بازنشستگي نمي تواند مؤخر برتاريخ بازنشستگي باشد.
درصورتي كه پرداخت حقوق درسوابق صندوق بازنشستگي به دليل عدم مراجعـه ويـــاقطع حقوق راكد شده باشد برقراري مجددآن چگونه صورت مي گيرد؟
پاسخ : برقراري مجدد بااحراز هويت شخص ويا وكيل قانوني وبررسي مدارك صورت مي گيرد وذينفع بايستي باهمراه داشتن مدارك لازم (اصل شناسنامه وياوكالت نامه معتبر)ودرخواست دستگاه اجرايي به واحد ذيربط صندوق بازنشستگي مراجعه نمايد .
درصورتي كه حكم استخدام قطعي پس ازتاريخ بازنشستگي صادر شده باشد نحوه اقدام سازمان بازنشستگي درخصوص برقراري حقوق بازنشستگي چگونه است؟
پاسخ : ازآنجاكه به استناد ماده 19 قانون استخدام كشوري ، تائيد تطبيق مستخدم بامقررات استخدامي كشوري پس ازپايان دوره آزمايشي وصدور حكم ازسوي وزارتخانه يامؤسسه استخدام كننده به عهـــده سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مي باشد ، بنابراين لازم است ابتدا تائيديه مزبور اخذوسپس رسيدگي لازم بعمل آيد.
درصورتي كه جهت فردي بدون آنكه مشمول مقررات فصل هشتم قانون استخدام كشوري باشد به صندوق بازنشستگي كسور پرداخت شده باشد ، وضعيت اين فرد ازحيث مقررات بازنشستگي چگونه است ؟( بافرض آنكه اين فرد اصالتاً‌مشمول مقررات تامين اجتماعي بوده باشد)
پاسخ : باتوجه به توافق نامه مورخ 08/11/1380فيمابين صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي درصورتي كه تاتاريخ مذكوركسور يــــــاحق بيمه فـــردي بيش از 15 سال مستمراً‌به هركدام ازصندوقهــا پرداخت شده باشد بدون توجه بـــه شموليت فرد به مقررات بازنشستگي كشوري وياتامين اجتماعي، صندوق دريافت كننده وجوه بازنشستگي متعهـــد به انجام اموربازنشستگي ووظيفه مستخدم ذيربط حسب مقررات خود مي باشد .
آيا مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (‌همترازان بااعضاي هيئت علمي) درهماهنگي حقوق سال 1381 موضوع بند" ل" تبصره 4 قانون بودجه كل كشور سال 1381 مشمول افزايش درنظر گرفته شده جهت اعضاي هيئت علمي (20%) مي گردند ياخير؟
پاسخ : ازآنجا كه اين افراد(همترازان بااعضاي هيئت علمي )‌تابع مقررات استخدامي اعضاي هيئت علمي نمي باشند لذا اعمال افزايش درنظر گرفته شده جهت اعضاي هيئت علمي درباره آنان فاقد مجوزاست .
چنانچه بازنشسته اي بعد ازبازنشستگي موفق به اخذ مدرك تحصيلي بالاتر گرديده باشد آيا اين مدرك درهماهنگي حقوق بازنشستگي سال 81 موضوع بند ً لً تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مؤثر است ؟
پاسخ : قبول چنين موردي مجوز قانوني ندارد.
مشمولين تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 كل كشور چه كساني مي‏باشند و آيااين افراد مشمول اصلاحيه هاي مقررات بازنشستگي ونظام هماهنگ حقوق بازنشستگان قراردارند وحقوق آنها چگونه پرداخت مي شود؟
پاسخ:
1- بموجب تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 كل كشور به دولت اجازه داده شده به وراث قانوني هريك ازمستخدمين غير رسمي كه تااول تيرماه 1345 فوت شده اند طبق شرايط ذيل وبارعايت مفاد مواد 86-87-88-89 ومواد مربوط ديگر قانون استخدام كشوري ازاول فرودين ماه 1351ماهانه جمعاً‌مبلغ چهارهزار(4000)‌ريال به عنوان حقوق وظيفه پرداخت كند :
  • مستخدم حداقل يك سال متوالي ياسه سال متناوب تازمان فوت تحت يكي ازعناوين استخدامي قراردادي (پيماني) ياحكمي ويادونپايه دراستخدام دولت بوده باشد .
  • حقوق مستخدم ازمحل بودجه وزارتخانه يامؤسسه دولتي ياشركت دولتي ويامؤسسه انتفاعي وابسته به دولت پرداخت شده باشد .
  • درزمان فوت رابطه استخدامي مستخدم باسازمان دولتي متبوع او برقرار بوده باشد. د-حقوق وظيفه موضوع اين تبصره به موجب حكم وزارتخانه يامؤسسه دولتي ياشركت دولتي ويامؤسسه انتفاعي وابسته به دولت كه مستخدم متوفي هنگام فوت درآنجابه خدمت اشتغال داشته است برقرار وپس ازتائيد اداره كل بازنشستگي سازمان اموراداري واستخدامي كشور پرداخت خواهد شد

2-حقوق وظيفه اين افراد كه لغايت شهريور 1361 به موجب بند ؛هـ؛ همين تبصره ازمحل اعتبار بودجه وزارتخانه يامؤسسه وابسته به دولت قابل پرداخت بوده به موجب تبصره 68 قانون بودجه سال1361كل كشورازمحل اعتبارات صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد.
3- بــــاتوجه به اينكه اين افراد مستخدم غير رسمي بوده اند حسب مفاد تبصره بودجه صرفاً‌مشمول اصلاحات مواد 86،87 ،88 و 89 قانون استخدام كشوري قرار مي گيرند وباتوجه به حقوق برقراري اوليه ، حقوق آنها ازسطح حداقل حقوق بيشتر نمي باشد.
4- باتوجه به موارد اشاره شده وراث درشمول اصلاحيه هاي مصوب 02/10/1363 و13/02/1379 قرار دارند

آيادريافت حقوق بازنشستگي وحقوق وظيفه توام مجاز مي باشد؟
پاسخ : به استناد قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي …. مصوب 13/02/1379 دريافت دوحقوق بازنشستگي ووظيفه به صورت همزمان جز درمورد همسران مستخدمين متوفي ممنوع است .
جهت بررسي وتائيد برقراري حقوق بازنشستگي كاركنان همتراز بااعضاي هيئت علمي نياز به چه مداركي است ؟
پاسخ : علاوه برمدارك لازم جهت برقراري حقوق بازنشستگي ،تائيديه شناسايي شغل مستخـــدم بعنوان شغل آموزشي ،تحقيقاتي و مطالعاتي توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورواز 1/1/78 توسط دستگاه متبوع مستخدم نيز بايستي ضميمه مدارك مورد نياز ارسال گردد.
آيا پس از تائيد حكم برقراري حقوق بازنشستگي ،تغييرمستند بازنشستگي امكان پذير است ؟
پاسخ: بطور عموم تغيير مستند بازنشستگي امكان پذير نيست مگر بموجب الزامات قانوني .
درصورتي كه مستخدم دولت مشمول مقررات بازنشستگي استخدام كشوري به صورت ماموردر 2 سال آخرخدمت مدتي را متصدي پست عضو هيئت مديره ويامديريت عامل شركتهاي دولتي بوده باشد حقوق بازنشستگي وي چگونه تعيين مي گردد ؟
پاسخ : به طور عموم حسب مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره اي ازمقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 13/02/1379 مجلس شوراي اسلامي درمورد مستخدمين مشمول مقررات بازنشستگي قانون استخدام كشوري كه طبق ضوابط قانون نظام هماهنگ پرداخت ،حقوق دريافت مي دارند ، معـــدل تمامي حقوق ومزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است در2سال آخر خدمت بااعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي مبناي تعيين حقوق بازنشستگي ياوظيفه قرار مي گيرد ليكن درمورد اعضاي هيئت مديره ويامديرعامل شركتهاي دولتي كه حقوق ومزاياي خود راخارج ازقانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت وبراساس مجوزهاي خاص شوراي حقوق ودستمزد دريافـــــت مي دارند دراجراي ماده 143 قانون استخدام كشوري حقوق ومزاياي قابل اعمــــــال درتعيين حقوق بازنشستگي آنان توسط شوراي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور تعيين مي گردد.
درصورتي كه مستخدمي درتمامي 2سال آخرخدمت ويابخشي ازآن درحال آماده به خدمت ، غيبت موجه وياتعليق خدمت باشد ، معدل حقوق ومزاياي وي جهت تعيين حقوق بازنشستگي چگونه تعيين مي گردد؟
پاسخ : درصورتي كه مستخدم حائز شرابط بازنشستگي باشد حسب مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره اي ازمقررات مصوب 13/02/1379،معدل تمامي حقوق ومزاياي دريافتي به عنوان ملاك كسور بازنشستگي در2 سال آخرخدمت درفرمول تعيين حقوق بازنشستگي لحاظ مي گردد.خاطـــر نشـــان مي سازد حسب مفاد بند ب ماده 1 قانون استخدام كشـــوري"خدمت"‌ عبارت ازاشتغال بكـــار مي باشد وبدين لحاظ جهت تعيين معدل حقوق ومزاياي مستخدم در 2 سال آخرخدمت ،مدت زماني كه مستخدم درآن 2 سال به خدمت اشتغال داشته ياطبق قوانين ومقررات مربوط ازحقوق وفوق العاده هاي مربوط به اشتغال استفاده نموده باشد ملاك تعيين متوسط حقوق قرار مي گيرد وچنانچه مستخدم دراين مدت ياقسمتي ازآن درحالت عدم اشتغال ياعدم استفاده ازحقوق اشتغال ازقبيل آمادگي به خدمت ،غيبت موجه وغير موجه ،انفصال موقت ، مرخصي استعلاجي صعب العلاج بيش ازيكسال،مرخصي بدون حقـــوق و … قرارگرفته باشــد.آخريــــــن دوسالي كه ازحقوق و فوق العاده هاي مربوط استفاده نموده است ملاك احتساب معدل خواهد بود .
آيا رعايت حداقل سن بازنشستگي براي آزادگان ودارندگان سابقه محكوميت سياسي ضروري است ؟
پاسخ: بلي – اگرچه به موجب تبصره 2 ماده 8 آئين نامه اجرايي قانون اعطاي تسهيلات مصوب 30/02/1377 موضوع مصوبه شماره 81567 / ت 20394 مورخ 25/12/1377 حداقل سن بازنشستگي معادل دوران اسارت و يازندان كاهش يافته است ولي بااصلاحيه موضوع مصوبه شماره 52197/ت 22009 مورخ 21/12/1378،‌عبارت (حداقل سن بازنشستگي ) به (سنوات خدمت )‌ تغيير يافته است وبدين ترتيب معادل دوران اسارت ويازندان از سنوات خدمت مورد نياز جهت بازنشستگي كاسته مي گردد. ليكن حداقل سن بازنشستگي بايد رعايت گردد.
مجوز اعاده به خدمت ياتغيير تاريخ بازنشستگي موضوع تبصره ماده 7 آئين نامه اجرايي ماده 102 قانون استخدام كشوري ازسوي چه مراجعي مي‏تواند صادرگردد ؟
پاسخ : چون اعاده به خدمت وياتغيير تاريخ بازنشستگي پس ازصدور تائيديه حكم برقراري حقوق بازنشستگي ،‌اشتغال مجدد تلقي مي گردد،لذا بايستي مجوز مربوط باتوجه به مقررات موجود ازسوي هيئت وزيران ويامراجع قضايي ويا بموجب نص صريح قانون صادرگردد .
كاركنان دولت باداشتن چه شرايطي وارائه چه مداركي بازنشسته مي شوند وميزان حقوق بازنشستگي آنها چگونه محاسبه مي گردد؟
پاسخ : جهت اطلاع كامل ازشرايط مورد لزوم جهت بازنشستگي ، مدارك لازم وچگونگي محاسبه حقوق بازنشستگي به تابلوي راهنماي شماره يك سازمان كه پيوست مجموعه مي باشد مراجعه گردد.
آيا حقوق بازنشستگي ياوظيفه مقامات قبل ازخردادماه 1342 قابل پرداخت است؟
پاسخ : پرداخت حقوق بازنشستگي ياوظيفه اين قبيل افرادباتوجه به اينكه درقوانين ومقررات مربوط به بازسازي نيروي انساني منعي درنظر گرفته نشده است به شرط عدم صدور راي قطعي محكوميت ازسوي مراجع ذيصلاح ، براساس مقام وآخرين پست سازماني قبل ازبازنشستگي ومقررات بعدي بلامانع مي باشد.
آيا كساني كه حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان حسب قوانين خاص برقرار وازصندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گرديده نيز مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي ووظيفه مصوب 23/06/1373 قـــــراردارند و حقــوق آنها براساس قانون مزبور مي يايستي محاسبه وپرداخت مي گرديد.
پاسخ : باتوجه به صراحت ماده 2قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي ووظيفه مصوب 23/06/1373 مبتني برماده 2 حقوق بازنشستگي ووظيفه مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري كه تاتاريخ اجراي اين قانون بازنشسته ، ازكارافتاده ويافوت شده اند بشرح زير تعيين مي شود: كليه افراديكه حقوق بازنشستگي ياوظيفه ازصندوق بازنشستگي دريافت مي‏داشته اند مشمول قانون مــــــزبور بوده وحقوق آنها مي بايستي برمبناي ماده 2قانون مجدداً‌تعيين وپرداخت مي گرديد.
[ بازگشت به گروهبندی سوالات ]
 
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.